Indeling Groepen 2017-2018 

Leerkracht 

Dag 

1/2 

Marrit Bosma

din- don-vrij 

 

Petra Moedt-Brander 

maa-woe 

3/4/5 

Hannie van Veen 

din-don-vrij 

 

Hermance Manen 

Maa-woe 

6/7/8 

Bianca Veldhuizen 

Maa t/m vrij 

 

IB alle groepen 

Constance Korf 

woe 

RT alle groepen 

Marrit Bosma

maa-woe 

RT alle groepen 

Hermance van Manen 

din-vrij 

 

Directeur: Petra Moedt-Brander(is doorgaans wel op dinsdag,donderdag en vrijdag aanwezig) en zij is verder te bereiken via 0521-512965.
Zij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken van de school. Tevens onderhoudt zij contacten met het centraal management en het bevoegd gezag. 

Verdere medewerkers:
-Yvonne Ariesen Administratie (donderdagmorgen).
-Willeke Luchtmeijer-Jansen Schoolschoonmaakster via bedrijf GOM.

Groepsleerkrachten hebben als voornaamste verantwoordelijkheid het onderwijs in hun groep zo goed mogelijk vorm te geven. Zij verzorgen het onderwijs voor één of meer groepen leerlingen, plannen de voortgang van het onderwijs in de groep(en), observeren, toetsen, geven waar mogelijk extra begeleiding en zij geven aan wanneer extra zorg nodig is. Het eerste aanspreekpunt over een kind op school is de groepsleerkracht. De groepsleerkrachten beheren groeps- en leerlinggegevens en zij onderhouden de contacten met de ouder(s)/verzorger(s).
Sommige teamleden hebben extra taken, zoals:
De Intern Begeleider (IB-er)
Die coördineert de specifieke hulp die wordt gegeven in het kader van de zorgverbreding. Zij beheert het Cito-leerlingvolgsysteem, waarin de vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden. Leerkrachten worden door haar begeleid bij het geven van hulp aan groepen en individuele leerlingen. Zij fungeert als contactpersoon met instanties buiten de school, zoals de schoolverpleegkundige, de logopediste, onderwijsadviseurs en zij vertegenwoordigt de school in het buurtnetwerk. Verder zet zij onderwijskundige ontwikkelingen in gang en bewaakt zij overkoepelend de kwaliteit van het onderwijs en de zorg. Daarvoor is zij enkele dagdelen uitgeroosterd.
De Remedial Teacher (RT-er)
is een groepsleerkracht met als specialisatie Remedial Teaching of de begeleiding van zgn. ‘rugzak-leerlingen’. 
ICT-er: coördinatie computeronderwijs (ICT = Informatie- en Communicatie Technologie). De ICT-er is verantwoordelijk voor het computeronderwijs en computerbeheer binnen de school.

BHV-ers

 Bedrijfshulpverle¬ners (BHV-ers) zijn leerkrachten die scholing hebben gehad in de bedrijfshulpverlening. Zij zijn extra geschoold op het gebied van Eerste Hulp Bij Ongelukken en brandbestrijding. Jaarlijks volgen de BHV-ers een herhalingscursus. In geval van een ramp of een ongeluk coördineren zij in overleg met de directie de ontruiming van de school en het verlenen van EHBO. 

 
Hallo Wereld                             
Openbaar onderwijs is bij uitstek de plek waar de verschillende levensovertuigingen en - beschouwingen op een gelijkwaardige manier tot hun recht komen.

Daarnaast is openbaar onderwijs een plek waar leerlingen kunnen leren van verschillen tussen mensen en daarmee leren omgaan. Het motto van het openbaar onderwijs "Ik ben welkom" is daarvan een krachtige samenvatting.

 

Dat iedereen welkom is binnen een openbare school betekent niet dat de regels en de manieren van omgaan met elkaar binnen school heel ruim zijn. Integendeel, op de Emmaschool komen verschillen tussen kinderen op een gelijkwaardige manier tot hun recht.

 

Met ingang van dit schooljaar werken wij met het project Hallo Wereld. In "Hallo Wereld" worden de lessen godsdienst-, en humanistisch vormingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke stromingen aan elkaar gekoppeld. Ook Islamitisch godsdienstonderwijs neemt deel.

 

Het doel hiervan is dat kinderen leren over de verschillende overtuigingen in onze steeds ingewikkelder wordende samenleving en hoe zij daar tegenover staan.

 

"Hallo Wereld" brengt verschillende levensopvattingen bij elkaar. Als je weet wat anderen beweegt kun je de ander beter begrijpen en respecteren.

Daarnaast beschikt de school over een vakleerkracht gymnastiek.
Een ochtend in de week wordt de directie ondersteund door een administratief medewerkster.
Verder komt regelmatig op school de:

Schoolarts
Schoolverpleegkundige

Logopedist

Onze school biedt stagiaires van verschillende opleidingsinstituten (PABO,ALO, CIOS en SPW) de gelegenheid ervaring op te doen in het basisonderwijs. Als een student les geeft, gebeurt dit altijd onder verantwoordelijkheid van de betreffende groepsleerkracht.