Schooltijden en vakanties

 

De schooltijden zijn als volgt:

08.30 – 12.00 uur (woensdag 08.30 – 12.15 uur)

13.15– 15.15 uur

 De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

De groepen 5 t/m 8 zijn op woensdagmiddag vrij.

De ochtendpauze is van 10.15– 10.30 uur.

 

De vakanties voor het schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:                  

 

herfstvakantie

23 t/m 27 oktober

kerstvakantie

22 december vanaf 12.00 uur t/m 5 januari

voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart

Goede vrijdag

Tweede Paasdag

Koningsdag

30 maart 

2 april

27 april

Meivakantie 

30 april t/m  11 mei

Hemelvaartsdag  

10 mei

2e Pinksterdag

21 mei

zomervakantie

23 juli t/m 3 september

 Bovendien hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij op de volgende vrijdagochtenden

 

Vrijdag 4 november

Vrijdag 3 maart

Vrijdag 2 december

Vrijdag 7 april

Vrijdag 13 januari 

Vrijdag 16 juni

Vrijdag 10 februari

 

 

Tenslotte hebben alle leerlingen geen school op:

vrijdagmiddag 23 december

donderdag 2 februari

vrijdagmiddag 21 juli

 

Vakantie/verlof buiten de schoolvakanties om is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Neemt u hiertoe contact op met de directeur. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland ingeschakeld.

 Wanneer de totaal beschikbare tijd verminderd wordt met de uren vakantie en overige vrije dagen, dan komen de groepen 1-8 samen uit op meer dan 7520 uren waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichting hieromtrent.

 

 Wanneer een kind door ziekte of om een andere reden niet op school kan komen, wordt u verzocht hiervan de school in kennis te stellen (liefst voor schooltijd). Wanneer een kind zonder afgemeld te zijn niet op school is, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Overigens wordt er gehandeld volgens de brochure “Leerplicht” van de gemeente Steenwijkerland. Deze brochure ligt op school ter inzage.

 

 

Kinderen die aan bepaalde onderdelen van ons onderwijsaanbod niet kunnen meedoen, krijgen vervangende activiteiten aangeboden. Te denken valt aan het niet meegaan met bv. het schoolkamp. In dat geval wordt het kind die dagen verwacht in een klas waar gewoon les wordt gegeven.