Visie en missie

Emmaschool : Ieder talent bekroond !!!

Samen leren, samen groeien
Op onze school gaan we op een respectvolle, open en positieve manier met elkaar om.
Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het kind.
Waar nodig leggen we contact en werken we samen met andere instellingen.


Vertrouwen geven, vertrouwen krijgen
Het team stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfstandige en weerbare kinderen. Ouders en leerkrachten werken samen aan de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn open en eerlijk naar elkaar.


Talenten  waarderen, talenten ontwikkelen
Wij waarderen en ontwikkelen de talenten van onze leerlingen.
Onze school leidt toe naar de meest passende vorm van voortgezet onderwijs.
Zo bereiden wij onze leerlingen voor op een zelfstandige en kritische deelname aan de maatschappij.

Het schoolklimaat
Vanuit een open en ontspannen sfeer willen wij op school met uw kind omgaan. Wij hopen, dat de kinderen zich ontplooien in een voor hen vertrouwde schoolomgeving. Om dit goed te realiseren is het belangrijk, dat ook de ouders zich op school thuis voelen.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de schoolgids op de website (onder kopje ouders).

De Emmaschool is een openbare school. Bij toelating tot een openbare school wordt geen onderscheid gemaakt op grond van godsdienst of levensbeschouwing. De verschillen tussen kinderen en hun ouders verdienen respect. In ons onderwijs hebben we aandacht voor de waarden, zoals die in onze samenleving aanwezig zijn met waardering en erkenning van de verscheidenheid van deze waarden.

In de eerste helft van de twintigste eeuw telde Steenwijk drie openbare lagere scholen: school A, School B en School C. Rond 1960 startte het gemeentebestuur van Steenwijk met de vernieuwing van de schoolgebouwen. Deze kregen namen van de leden van het koninklijk huis. De openbare scholen werden naar koninginnen genoemd. In 1967 sloot School A en werd het personeel van deze school aangesteld aan de nieuwe school in de woonwijk “De Gagels”. De Emmaschool is genoemd naar Koningin Emma, de overgrootmoeder van koningin Beatrix.
De Openbare Lagere Emmaschool en Kleuterschool Pippeloentje fuseerden in 1985 tot de Emmaschool voor Openbaar Basisonderwijs. In 2003 is de school gerenoveerd en in 2007 werd de school intern verbouwd.