MR

Ouders kunnen op onze school meedenken, meepraten en meebeslissen via de door de ouders gekozen oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR). In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraden Scholen (WMS) wordt voor iedere openbare basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen.
De MR van de Emmaschool bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR bespreekt met de ouders van de leerlingen, het onderwijsteam en de directie belangrijke zaken en functioneert volgens de regels van het medezeggenschapsstatuut. Dit statuut en het reglement van de MR kunt u op school inzien. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Op de agenda staan onder meer zaken als: GMR, pedagogische visie, schoolorganisatie, budget, nascholing, formatie, klassenindeling, ontwikkelingen in de wijk, schoolgids, onderhoud gebouw, veiligheid, overblijven, voor- en naschoolse opvang.


De leden van de MR:
Oudergeleding:


Dick Huisman (voorzitter)

Aletta Timmerman


Personeelsgeleding:


Marrit Meursing


Hannie van der Veen