Schooltijden en vakanties


De schooltijden zijn als volgt:

08.30 – 12.00 uur (woensdag 08.30 – 12.15 uur)

13.15– 15.15 uur

 De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

De groepen 5 t/m 8 zijn op woensdagmiddag vrij.

De ochtendpauze is van 10.15– 10.30 uur.


De vakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn als volgt:

Herfstvakantie                21 t/m 29 oktober

Kerstvakantie                 23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie           24 februari t/m 4 maart

Paasweekeinde               30 maart t/m 2 april

Meivakantie                    27 april t/m 13 mei

2e Pinksterdag                21 mei

Zomervakantie               21 juli t/m 2 september

Bovendien hebbe de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij op de volgende vrijdagochtenden:

vrijdag 6 oktober
vrijdag 8 december
vrijdag 2 februari
vrijdag 23 maart
vrijdag 13 april
vrijdag 8 juni

Er zijn 2 studiedagen waarop de leerlingen geen school hebben:
donderdag 8 februari
donderdag 28 juni


Vakantie/verlof buiten de schoolvakanties om is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Neemt u hiertoe contact op met de directeur. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland ingeschakeld.

Wanneer de totaal beschikbare tijd verminderd wordt met de uren vakantie en overige vrije dagen, dan komen de groepen 1-4 op meer dan 3520 en de groepen 5-8 op meer dan 4000 lesuren, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichting omtrent het te maken aantal lesuren.

Wanneer een kind door ziekte of om een andere reden niet op school kan komen, wordt u verzocht hiervan de school in kennis te stellen (liefst voor schooltijd). Wanneer een kind zonder afgemeld te zijn niet op school is, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Overigens wordt er gehandeld volgens de brochure “Leerplicht” van de gemeente Steenwijkerland. Deze brochure ligt op school ter inzage.

Kinderen die aan bepaalde onderdelen van ons onderwijsaanbod niet kunnen meedoen, krijgen vervangende activiteiten aangeboden. Te denken valt aan het niet meegaan met bv. het schoolkamp. In dat geval wordt het kind die dagen verwacht in een klas waar gewoon les wordt gegeven.